اورپوینت مهارت برقراري ارتباط مؤثر
پاورپوینت مدیریت فرآیند مشارکت سازمانی
پاورپوینت مديريت رفتار، مدیریت موفقیت و مدیریت ارتباط با مشتری
پاورپوینت مدیریت تغییر، خلاقیت و نوآوری
پاورپوینت بررسی مديريت تعارض و تصميم گيري خلاق
پاورپوینت مدیریت انگیزه، مدیریت کار و زمان و مدیریت خلاقیت
پاورپوینت كار گروهي و مهارت هاي رهبري گروه
پاورپوینت سیاست در سازمان
پاورپوینت روش هاي برقراري ارتباط مؤثر
پاورپوینت خلاقيت، نوآوري و كارآفريني